[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง : การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ


TOP HIT
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน [ 586 ]
- การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ [ 544 ]
- การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 197 ]
- การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 181 ]

เรื่อง  การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ

บทคัดย่อ  การเรียนรู้ได้เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้สอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีกระบวนการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 543 |
ผู้เขียน : นางสุจิตรา จูมสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 23 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043