[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 ชื่อเรื่อง                          รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า                นางชลฤดี  ปองไว้
ชื่อหน่วยงาน                  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                     มหาสารคาม   เขต 2
ปีการศึกษา                    2559
 
บทคัดย่อ
 
                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป    เรื่อง
สมบัติวรรณคดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80 / 80   2 ) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  16  อำเภอวาปีปทุม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  จำนวนทั้งหมด  44  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  4 ชนิด  ประกอบด้วย  1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  7 เล่ม   2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  34  แผน  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสมบัติวรรณคดี      1 ฉบับ จำนวน  30  ข้อ ชนิด  เลือกตอบ  4  ตัวเลือก ซึ่งมีค่าความยาก  (P)  ตั้งแต่  .29  ถึง  .79 และค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่ 0.25 – 0.75ค่าความเชื่อมั่น   (rcc)  เท่ากับ 1.38  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  1  ฉบับ  มีทั้งหมด  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  .33  ถึง  .77  และได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .81 ทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559   ถึง  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2559 จำนวน  34  ชั่วโมง
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่    ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐาน  t-test  (Dependent  Samples)
                ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
                         1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ  88.26 /81.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80
                         2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ  0.5598  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.5598  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.98
                         3.  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงให้เห็นว่า  การจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้น  สามารถนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้    
                         4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 
 
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 385 |
ผู้เขียน : ชลฤดี ปองไว้
หน่วยงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
พุธ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043