[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 1015 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 790 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 694 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 672 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 620 ]

 ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

                        โดยใช้กิจกรรมการทดลอง

ชื่อผู้รายงาน         นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนีย์กุล สถานศึกษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ระยะเวลาที่ศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน จากประสบการณ์การสอนของผู้ศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่ำกว่า พัฒนาการด้านอื่น  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะมิติ สัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมการทดลองของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทดลองก่อนและหลังจัดประสบการณ์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการ สังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะมิติสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลอง แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน     ที่มีต่อการจัดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample) ค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง  

ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

  1)    ประสิทธิภาพของคู่มือการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการหามิติสัมพันธ์โดย ใช้กิจกรรมการทดลอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.20 / 89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ 80/80  

               2) ประสิทธิผลของคู่มือการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการหามิติสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมการทดลองชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.804 แสดงว่านักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมมีความรู้หรือทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.40  

               3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ใช้คู่มือการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะมิติสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมการทดลองชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีผลการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

               4) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้โดยคู่มือการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อ ความหมาย ทักษะการหามิติสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมการทดลองชั้นอนุบาลปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ( X = 2.83) และมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (SD = 0.36)

           จากการใช้คู่มือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ศึกษาได้จัดทำขึ้นเพราะเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมได้ผ่านกระบวนการสร้างสื่อนวัตกรรมเป็นอย่างดี ผ่านการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไข และใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาจริง  เป็นสื่อที่เหมาะกับวัยของผู้เรียน และเป็นสื่อที่หลากหลายเป็นที่น่าสนใจของเด็กทำให้ผลการแสดงความคิดเห็นพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 619 |
ผู้เขียน : อรุณลักษณ์ คำมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 15 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043